برای سفارشی کردن شخصیت خود، شما می توانید با استفاده از یک دستگاه تبلت و یا کامپیوتر خود در حالت افقی، از این سایت بازدید نمایید.

امتیازات من

jack fabrissio's Activity

دوستان مشاهده‌ی تمام

مدالها

16
709
 • ۵ بازی انجام دهید

  ۵ بازی انجام دهید

 • گرفتن گیگابایت گیزمو اولین بازی

  گرفتن گیگابایت گیزمو اولین بازی

 • گیزبال: اولین بازی

  گیزبال: اولین بازی

 • گیزبال: امتیاز دریافت شده ۲۰۰

  گیزبال: امتیاز دریافت شده ۲۰۰

 • گیزبال: ۱۰ مرتبه بازی شده

  گیزبال: ۱۰ مرتبه بازی شده

 • جشن آتش بازی: اولین بازی

  جشن آتش بازی: اولین بازی

 • جشن آتش بازی:  ۵۰۰۰۰ امتیاز

  جشن آتش بازی:  ۵۰۰۰۰ امتیاز

 • اوّلین امتیاز سوپربوک را دریافت کردید

  اوّلین امتیاز سوپربوک را دریافت کردید

 • ۵۰۰ سوپرامتیاز بگیرید

  ۵۰۰ سوپرامتیاز بگیرید

 • پشت حمله روبیک اولین بازی

  پشت حمله روبیک اولین بازی

چالش‌های روزانه‌ی کتاب‌مقدّس

پاسخ پروفسور کوانتوم به یک پرسش