<h2>ده فرمان</h2>

ده فرمان

قسمت: ۱۰۵

فصل: ۱

خانواده‌ی کوانتوم با جوی و گیزمو مشغول لذًت بردن از کمپ خانوادگی هستند
در حالی که کریس مخفیانه تصمیم می‌گیرد که با نادیده گرفتن قوانین  پدر و
مادر ومأمور پارک و زیر پا گذاشتن آن قوانین، سفر آنها می‌تواند پرماجراتر بشود. بی‌اطاعتی آشکارای او باعث شد که سوپربوک سه دوست جستگوگر ما را به سفری در طول تاریخ به عقب ببرد، تا آنها بیاموزند که قوانین برای حفاظت از ما می‌باشد - نه برای آزار ما! خروج ۱۹

تماشای کامل سریالها

درس:

قوانین خدا برای کمک و حمایت از ماست.

اضافات

پاسخ پروفسور کوانتوم به یک پرسش