برای شخصی سازی شخصیت خود، باید از دستگاه تبلت در حالت افقی یا از رایانه خود به این سایت مراجعه کنید.

امتیازات من

Luana Esparza's Activity

مدالها

24
929
 • ۵ بازی انجام دهید

  ۵ بازی انجام دهید

 • اوّلین امتیاز سوپربوک را دریافت کردید

  اوّلین امتیاز سوپربوک را دریافت کردید

 • ۵۰۰ سوپرامتیاز بگیرید

  ۵۰۰ سوپرامتیاز بگیرید

 • ۱۰۰۰ سوپر امتیاز دریافت کنید

  ۱۰۰۰ سوپر امتیاز دریافت کنید

 • گوسفند گمشده: برای اولین مرتبه بازی انجام شد

  گوسفند گمشده: برای اولین مرتبه بازی انجام شد

 • ماهی و نان:برای اولین بار بازی انجام شد

  ماهی و نان:برای اولین بار بازی انجام شد

 • ماهی و نان:۱۰۰ امتیاز دریافت شده است

  ماهی و نان:۱۰۰ امتیاز دریافت شده است

 • ماهی و نان:۱۶۰ امتیاز کسب شده است

  ماهی و نان:۱۶۰ امتیاز کسب شده است

 • ماهی و نان:۲۶۰ امتیاز کسب شده است

  ماهی و نان:۲۶۰ امتیاز کسب شده است

 • ماهی و نان:۳۲۰ امتیاز کسب شده است

  ماهی و نان:۳۲۰ امتیاز کسب شده است

پاسخ پروفسور کوانتوم به یک پرسش