<h2>در ابتدا</h2>

در ابتدا

قسمت: ۱۰۱

فصل: ۱

وقتی کریس با رقتن یواشکی به آزمایشگاه پدرش از آو بی اطاعتی کرد تا آخرین اختراع او را ببیند، او کاری کرد که نزدیک بود سری ترین کار در دست پرفسور را خراب کند. کریس آنقدر شرمنده بود که نمی دانست به پدرش چه خواهد گفت. سوپر بوک ظاهر می شود و سه قهرمان ما را به سفری می برد تا شاهد سقوط لوسیفر و تبدیل شدن او به شیطان در خلال نبردی در آسمان باشند. پیدایش ۱:۱

تماشای کامل سریالها

درس:

هر کاری یک پی آمد دارد، از این موضوع اطاعت را بیاموزید.

اضافات

پاسخ پروفسور کوانتوم به یک پرسش