برای شخصی سازی شخصیت خود، باید از دستگاه تبلت در حالت افقی یا از رایانه خود به این سایت مراجعه کنید.

امتیازات من

crochetastic's Activity

مدالها

27
929
 • ۵ بازی انجام دهید

  ۵ بازی انجام دهید

 • اوّلین امتیاز سوپربوک را دریافت کردید

  اوّلین امتیاز سوپربوک را دریافت کردید

 • ۵۰۰ سوپرامتیاز بگیرید

  ۵۰۰ سوپرامتیاز بگیرید

 • ۱۰۰۰ سوپر امتیاز دریافت کنید

  ۱۰۰۰ سوپر امتیاز دریافت کنید

 • پازل: اولین مرتبه این بازی انجام می شود

  پازل: اولین مرتبه این بازی انجام می شود

 • پازل: ۲۰۰ امتیاز کسب شده است

  پازل: ۲۰۰ امتیاز کسب شده است

 • پازل: ۴۰۰ امتیاز کسب شده است

  پازل: ۴۰۰ امتیاز کسب شده است

 • مشکل شائول پادشاه: بازی برای اولین مرتبه انجام شد

  مشکل شائول پادشاه: بازی برای اولین مرتبه انجام شد

 • مشکل شائول پادشاه: ۱۰۰ امتیاز کسب شد

  مشکل شائول پادشاه: ۱۰۰ امتیاز کسب شد

 • هرس کردن علف: برای اولین بار بازی انجام شد

  هرس کردن علف: برای اولین بار بازی انجام شد

پاسخ پروفسور کوانتوم به یک پرسش