<h2>مدارشکن</h2>

راهنمای بازی

هدف بگیرید و کلیک کنید و دیسک‌های همرنگ را نشانه بگیرید.

گیزمو، قهرمان کوچولوی مدارشکن، کمک شما را نیاز دارد! از بازی مفرّح پرتاب دیسک لذّت ببرید و قبل از آنکه دیسک‌ها به مرکز صفحه برسند آنها را با هم تطبیق دهید! هدف بگیرید و کلیک کنید تا دیسک‌ها پرتاب شوند. حداقل سه تا دیسک هم‌رنگ را با هم تطبیق دهید تا وارد مرحله‌ی بعدی شوید.

122369 بازی‌ها

شما در این بازی می‌توانید این مدالها را برنده شوید

چالش‌های روزانه‌ی کتاب‌مقدّس

پاسخ پروفسور کوانتوم به یک پرسش