<h2>تطبیق دهید و بهم وصل کنید</h2>

راهنمای بازی

روی کاشی کلیک کنید و آنرا بکشانید تا به همان کاشی رنگ شده وصل شود.

در این بازی پازل جدید با تکان دادن، مخلوط کردن، تحت فشار قراردادن و مقابله کردن، شما می توانید  ۱۵۰ بازی فکری جدید و مدّرن را به انجام رسانید. کاشی های نازک  تر را باهم تطبیق دهید تا کاشی های بزرگتری  بسازید و این کاشی ها  را رو هم  با یکدیگر تطبیق دهید تا کاشی های بزرگتری حاصل شوند! این بازی جوایز سوپرپوینتی را کسب نمی کند شما باید از بازی خارج شده و آنرا به پایان رسانید تا امتیاز خود را در صفحه اصلی ثبت کنید

53970 بازی‌ها

شما در این بازی می‌توانید این مدالها را برنده شوید

چالش‌های روزانه‌ی کتاب‌مقدّس

پاسخ پروفسور کوانتوم به یک پرسش