<h2>انفجار بستنی</h2>

راهنمای بازی

روی پوشش ها کلیک کنید تا جایشان عوض شود.

آیا شما اهل خوراکی های شیرین هستید؟ خوب ما برای شما یک بازی داریم! پوشش های خوشمزه و دهان آب انداز را تطبیق داده و روی بستنی قیفی ها بریزید.  روی حرکتهای بعدی خود، از قبل نقشه بکشید تابستنی قیفی های بیشتر و امتیاز بیشتری را کسب کنید!  این بازی برای خود سیستم امتیاز دهی درونی داردیعنی از جوایز سوپرپوینت برخوردار نیست که شما بتوانید آنها را ببرید و قدرت بیشترو امتیاز بهتری دریافت کنید.

121154 بازی‌ها

شما در این بازی می‌توانید این مدالها را برنده شوید

چالش‌های روزانه‌ی کتاب‌مقدّس

پاسخ پروفسور کوانتوم به یک پرسش